iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354705 Thu, 21 Mar 2019 23:39:36 +0700 เตรียมความพร้อมการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354704 Thu, 21 Mar 2019 23:23:23 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 10/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354703 Thu, 21 Mar 2019 22:59:00 +0700 ประกาศโปรแกรมการแบ่งสายแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354698 Thu, 21 Mar 2019 16:27:38 +0700 อบรมการใช้งานระบบบริหารการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354669 Wed, 20 Mar 2019 12:24:02 +0700 นางสาวศิริญาพร เวียงสมุทรช์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354097 Wed, 20 Mar 2019 11:49:57 +0700 นางสาววิไลวรรณ จอมคำสิงห์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354040 Wed, 20 Mar 2019 11:49:41 +0700 นางสาวนิสารัตน์ รอดปรุง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354039 Wed, 20 Mar 2019 11:49:28 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354515 Wed, 20 Mar 2019 11:48:19 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354501 Wed, 20 Mar 2019 11:48:00 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354485 Wed, 20 Mar 2019 11:47:37 +0700 ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงสร้างเวลาเรียน และชั่วโมงการสอนของบุคลากรครู ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354352 Wed, 20 Mar 2019 11:47:19 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354350 Wed, 20 Mar 2019 11:46:53 +0700 สรุปผลการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354660 Tue, 19 Mar 2019 14:46:06 +0700 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครระยอง นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมคณะ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354206 Fri, 08 Mar 2019 14:10:25 +0700 ประชุมสำนักการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354208 Fri, 08 Mar 2019 14:09:49 +0700 สำนักการศึกษา ยินดีต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการมาเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำร่างกรอบแนวคิด การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354234 Fri, 08 Mar 2019 14:09:03 +0700 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354252 Fri, 08 Mar 2019 14:08:37 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354331 Fri, 08 Mar 2019 14:07:39 +0700 นายสุรยันต์ พันธุโพธิ์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354445 Tue, 05 Mar 2019 12:35:20 +0700 ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ ยอดมงคล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354367 Fri, 01 Mar 2019 15:27:11 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 9/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354134 Tue, 26 Feb 2019 16:44:47 +0700 การประชุมการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดฯ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354133 Tue, 26 Feb 2019 16:44:32 +0700 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7" http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354132 Tue, 26 Feb 2019 16:44:07 +0700 ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขัน เอส เอส เอ็ม วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 นี้ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354246 Thu, 21 Feb 2019 13:03:01 +0700 รับสมัคร ผู้เข้าประกวดอาหารอีสาน, การประกวดผู้สูงอายุ, การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย, การประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy&Girl ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354231 Wed, 20 Feb 2019 12:14:28 +0700 นายไพรมณี โสภาไฮ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353614 Mon, 18 Feb 2019 10:22:50 +0700 การประชุมคณะกรรมการเตรียมงานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับประเทศ ครั้งที่ 11/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353705 Wed, 13 Feb 2019 16:08:45 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 8/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353696 Wed, 13 Feb 2019 16:08:30 +0700 ประกาศรายชื่อวงดนตรีที่ผ่านการคัดเลือก การประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42353831 Wed, 13 Feb 2019 16:08:18 +0700