iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ นางสาวศิริญาพร เวียงสมุทรช์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364921 Tue, 03 Aug 2021 15:49:05 +0700 มอบอุปการณ์การเรียนที่พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ เด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาฯ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364652 Thu, 08 Jul 2021 15:29:00 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364650 Thu, 08 Jul 2021 15:28:50 +0700 (งดจัดกิจกรรม) รับสมัคร การประกวดเต้น "พลาญชัย cover dance festival" ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363765 Wed, 09 Jun 2021 14:42:12 +0700 นางเอื้องฟ้า ธีรเมธโยธิน http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364062 Thu, 25 Mar 2021 13:52:55 +0700 นางนุกูล อามาตย์เสนา http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42364061 Thu, 25 Mar 2021 13:52:46 +0700 ประกาศผลการประกวดถ่ายภาพหอโหวด ROI ET TOWER 360 ํ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363708 Mon, 08 Mar 2021 10:02:29 +0700 ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363635 Mon, 08 Mar 2021 10:02:02 +0700 ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เรื่อง การรับสมัครเด็กเพื่อเข้ารับการเตรียมความพร้อม ประจำปี 2564 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363859 Mon, 08 Mar 2021 10:01:46 +0700 ผลการแข่งขันชักกะเย่อ "สมรภูมิคนพันธุ์แกร่ง" ชิงชนะเลิศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบชิงชนะเลิศ) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363584 Mon, 28 Dec 2020 09:44:46 +0700 (แจ้งการเปลี่ยนแปลง) รับสมัครการประกวดถ่ายภาพหอโหวด ROI ET TOWER 360 ํ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363508 Mon, 28 Dec 2020 09:44:36 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครการประกวดเป่าโหวดและวงโหวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363456 Mon, 28 Dec 2020 09:44:19 +0700 ร่วมหารือเกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับสถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363343 Mon, 07 Dec 2020 09:30:23 +0700 หารือแนวทางการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับผู้บริหารวิทยาลัยนาฏศิลป์ ร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363345 Mon, 07 Dec 2020 09:30:11 +0700 ผลการประกวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363383 Thu, 26 Nov 2020 09:58:24 +0700 ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363379 Thu, 26 Nov 2020 09:58:12 +0700 ผลการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363378 Thu, 26 Nov 2020 09:57:59 +0700 ผลการประกวดรำวงสมมาน้ำ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363377 Thu, 26 Nov 2020 09:57:48 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363318 Thu, 26 Nov 2020 09:57:12 +0700 ศึกษาดูงานการจัดการศึกษารูปแบบ Active Learning เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษา ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363317 Thu, 26 Nov 2020 09:57:00 +0700 แจ้ง รายชื่อผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร (รอบตัดสิน) ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363320 Tue, 17 Nov 2020 09:27:23 +0700 ประกาศ รับสมัครการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงาน ประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42363162 Tue, 17 Nov 2020 09:27:08 +0700 เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เปิดรับสมัครผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362971 Tue, 17 Nov 2020 09:26:54 +0700 หารือ เรื่องมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 22 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362927 Thu, 22 Oct 2020 14:16:16 +0700 พิธีเปิดอบรมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังแนวทางการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กฯ ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362590 Wed, 19 Aug 2020 10:56:42 +0700 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362316 Thu, 09 Jul 2020 14:09:07 +0700 นางสาววรัญญา สวัสดิ์แวงควง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359979 Wed, 17 Jun 2020 14:35:11 +0700 นางลภัสวรณัน เขียวสนั่น http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359977 Wed, 17 Jun 2020 14:34:59 +0700 นายวิชัย พ้องเสียง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42359965 Wed, 17 Jun 2020 14:34:48 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42362060 Wed, 17 Jun 2020 14:33:05 +0700