iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356287 Thu, 18 Jul 2019 15:48:03 +0700 ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356278 Wed, 17 Jul 2019 00:16:06 +0700 สาธิตการแกะสลัก ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356277 Wed, 17 Jul 2019 00:19:53 +0700 การอบรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356204 Tue, 09 Jul 2019 14:02:22 +0700 ติดตามความคืบหน้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์4.0 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356084 Tue, 02 Jul 2019 09:20:39 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355996 Tue, 02 Jul 2019 09:21:14 +0700 กำหนดการ การประกวดการเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355765 Mon, 24 Jun 2019 14:25:41 +0700 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355734 Mon, 24 Jun 2019 14:26:03 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2562(วันที่2) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355730 Mon, 24 Jun 2019 14:26:20 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355725 Mon, 24 Jun 2019 14:26:31 +0700 แจ้ง ผลการจับลำดับ การเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355681 Mon, 24 Jun 2019 14:26:42 +0700 สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355649 Mon, 24 Jun 2019 14:26:59 +0700 พบปะเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355609 Mon, 24 Jun 2019 14:27:12 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355535 Mon, 24 Jun 2019 14:27:25 +0700 แจ้ง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355521 Sat, 01 Jun 2019 00:57:14 +0700 ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดการเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355499 Mon, 24 Jun 2019 14:28:05 +0700 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355288 Wed, 22 May 2019 14:39:24 +0700 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์หอโหวด101 ครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355236 Wed, 22 May 2019 14:39:05 +0700 ผลการประกวด Roi Et Boy & Girl 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355149 Sat, 01 Jun 2019 00:56:43 +0700 การประชุมคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355089 Wed, 22 May 2019 14:38:41 +0700 ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354990 Wed, 22 May 2019 14:40:15 +0700 การคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น และExecutive Functions กับ เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น และแนวทางการช่วยเหลือในบทบาทครู (วันที่ 1) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354985 Wed, 22 May 2019 14:37:13 +0700 หารือแนวทางการดำเนินงาน"ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด" http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354979 Wed, 22 May 2019 14:36:54 +0700 การประกวด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354842 Sun, 14 Apr 2019 23:52:47 +0700 นางสาวนพรัตน์ เขียวสมุทร http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354705 Wed, 22 May 2019 14:41:15 +0700 เตรียมความพร้อมการจัดประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354704 Wed, 22 May 2019 14:36:37 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 10/2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354703 Wed, 22 May 2019 14:33:39 +0700 ประกาศโปรแกรมการแบ่งสายแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 15 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354698 Sun, 14 Apr 2019 23:52:27 +0700 อบรมการใช้งานระบบบริหารการศึกษา อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354669 Wed, 20 Mar 2019 12:24:02 +0700 สรุปผลการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354660 Sun, 14 Apr 2019 23:52:01 +0700 พิธีมอบประกาศนียบัตร "บัณฑิตน้อย" ประจำปีการศึกษา 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354515 Wed, 20 Mar 2019 11:48:19 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมภายในหน่วยงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ในการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354501 Wed, 20 Mar 2019 11:48:00 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อม การแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาด อายุต่ำกว่า 21 ปี เอสโคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354485 Wed, 20 Mar 2019 11:47:37 +0700 นายสุรยันต์ พันธุโพธิ์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354445 Wed, 22 May 2019 14:40:59 +0700 ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ ยอดมงคล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354367 Wed, 22 May 2019 14:40:40 +0700 ประชุมการจัดทำข้อมูลโครงสร้างเวลาเรียน และชั่วโมงการสอนของบุคลากรครู ในเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354352 Wed, 20 Mar 2019 11:47:19 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 3 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354350 Wed, 20 Mar 2019 11:46:53 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354331 Fri, 08 Mar 2019 14:07:39 +0700 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354252 Fri, 08 Mar 2019 14:08:37 +0700 บุคลากร http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354249 Wed, 30 Nov -001 00:00:00 +0642 ขอเชิญประชาชนที่สนใจ เชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ การแข่งขัน เอส เอส เอ็ม วอลเลย์บอลชายหาด รุ่นอายุต่ำกว่า 21 ปี เอส โคล่า ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย 2019 ณ สนามวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า ระหว่างวันที่ 15-18 มีนาคม 2562 นี้ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354246 Sun, 14 Apr 2019 23:51:42 +0700 สำนักการศึกษา ยินดีต้อนรับ ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการมาเก็บรวบรวมข้อมูล ในการจัดทำร่างกรอบแนวคิด การนำมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 สู่การปฏิบัติ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354234 Fri, 08 Mar 2019 14:09:03 +0700 รับสมัคร ผู้เข้าประกวดอาหารอีสาน, การประกวดผู้สูงอายุ, การแข่งขันกีฬามวยบึงพลาญชัย, การประกวดทูตสงกรานต์ Roi et Boy&Girl ในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354231 Sun, 14 Apr 2019 23:51:18 +0700 ประชุมสำนักการศึกษาเดือนกุมภาพันธ์ 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354208 Fri, 08 Mar 2019 14:09:49 +0700 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลนครระยอง นายสุธน ซื่อประเสริฐ ปลัดเทศบาลนครระยอง พร้อมคณะ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354206 Fri, 08 Mar 2019 14:10:25 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 9/2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354134 Wed, 22 May 2019 14:35:08 +0700 การประชุมการแข่งขัน "เอส เอ็ม เอ็ม" วอลเลย์บอลชายหาดฯ ชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354133 Tue, 26 Feb 2019 16:44:32 +0700 ผลการประกวดวงดนตรีสตริง "พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 7" http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354132 Tue, 26 Feb 2019 16:44:07 +0700 นางสาวศิริญาพร เวียงสมุทรช์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354097 Wed, 20 Mar 2019 11:49:57 +0700 นางสาววิไลวรรณ จอมคำสิงห์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354040 Wed, 20 Mar 2019 11:49:41 +0700