iRss by iGetWeb http://www.igetweb.com/ ประกาศ เรื่องรับสมัครการประกวดวงดนตรีพลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล ครั้งที่ 8 ประจำปี 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357581 Mon, 25 Nov 2019 15:19:36 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 6/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357504 Mon, 25 Nov 2019 14:04:20 +0700 ผลการประกวดธิดาสาเกตนคร ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357410 Mon, 25 Nov 2019 14:04:07 +0700 ผลการประกวดประทีปใหญ่ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357409 Mon, 25 Nov 2019 14:03:56 +0700 ผลการประกวดกระทงอนุรักษ์ธรรมชาติ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357408 Mon, 25 Nov 2019 14:03:45 +0700 ผลการประกวด รำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป รุ่นต่างๆ ในงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป" ครั้งที่ 21 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357407 Mon, 25 Nov 2019 14:03:32 +0700 สำนักการศึกษา แจ้งผังรำวงสมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357360 Mon, 25 Nov 2019 14:03:18 +0700 หารือการรำวงสมมาน้ำฯ 5,000 คู่ ในงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357341 Mon, 25 Nov 2019 14:03:05 +0700 แจ้ง รายชื่อผู้เข้าประกวดธิดาสาเกตนคร (รอบตัดสิน) ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357321 Mon, 04 Nov 2019 11:12:24 +0700 สำนักการศึกษา ขอเชิญร่วมชม ร่วมเชียร์ กีฬานักเรียน ในการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบคัดเลือก ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 37 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357170 Mon, 04 Nov 2019 10:07:36 +0700 ผลการประกวดการประดับประทีปโคมไฟ และการประกวดกวนข้าวทิพย์ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357143 Mon, 04 Nov 2019 10:07:26 +0700 ผลการประกวดสรภัญญะอีสาน ประเภทนักเรียน นักศึกษา ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357132 Mon, 04 Nov 2019 10:07:17 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครั้งที่ 37 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357114 Mon, 04 Nov 2019 10:05:37 +0700 ประกาศ รับสมัครการประกวดกิจกรรมต่างๆ ในงาน ประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357101 Fri, 25 Oct 2019 13:29:30 +0700 ร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานของสำนักการศึกษา ในปีงบประมาณ 2563 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357078 Mon, 04 Nov 2019 10:06:22 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42357037 Mon, 04 Nov 2019 10:06:37 +0700 แจ้ง รายละเอียด หลักเกณฑ์ การประกวดต่างๆ ในงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356928 Wed, 16 Oct 2019 13:56:38 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 5/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356866 Thu, 10 Oct 2019 16:06:21 +0700 การประชุมงานประเพณี "สมมาน้ำ คืนเพ็ง เส็งประทีป"ครั้งที่ 21 ปี 62 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356809 Mon, 16 Sep 2019 14:14:26 +0700 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356783 Mon, 09 Sep 2019 13:34:49 +0700 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) เพื่อหารือ เรื่องการจัดประกวดอาหารปลอดเหล้าปลอดภัย ในงานประเพณีสงกรานต์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356782 Mon, 09 Sep 2019 13:34:36 +0700 นางดรรชนีย์ จันทร์ถอด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356760 Mon, 04 Nov 2019 10:10:39 +0700 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356412 Wed, 04 Sep 2019 09:16:32 +0700 โครงการสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ จังหวัดกาฬสินธุ์ http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356409 Wed, 04 Sep 2019 09:16:20 +0700 นายยุทธพงษ์ คุริรัง http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356370 Mon, 04 Nov 2019 10:10:23 +0700 ประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันทักษะวิชาการ งานมหกรรมการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระดับประเทศ) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356357 Wed, 04 Sep 2019 09:16:00 +0700 ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาการศึกษา และบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีงบประมาณ 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356351 Wed, 04 Sep 2019 09:15:37 +0700 การประชุมเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันทักษะวิชาการงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356287 Wed, 04 Sep 2019 09:15:25 +0700 ผลการประกวดขบวนแห่เทียนพรรษา และการประกวดประดับตกแต่งต้นเทียนพรรษา ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356278 Wed, 04 Sep 2019 09:15:06 +0700 สาธิตการแกะสลัก ในงานประเพณีสืบสานตำนานเทียนพรรษา 101 ประจำปี2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356277 Wed, 04 Sep 2019 09:14:49 +0700 การอบรมโครงการขับเคลื่อนการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356204 Tue, 09 Jul 2019 14:02:22 +0700 ติดตามความคืบหน้า ระบบอิเล็กทรอนิกส์ไทยแลนด์4.0 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42356084 Tue, 02 Jul 2019 09:20:39 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 2/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355996 Tue, 02 Jul 2019 09:21:14 +0700 กำหนดการ การประกวดการเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355765 Mon, 24 Jun 2019 14:25:41 +0700 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีผลการเรียนดี http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355734 Mon, 24 Jun 2019 14:26:03 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2562(วันที่2) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355730 Mon, 24 Jun 2019 14:26:20 +0700 งานบุญซำฮะและสักการะเจ้าพ่อหลักเมือง ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355725 Mon, 24 Jun 2019 14:26:31 +0700 แจ้ง ผลการจับลำดับ การเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355681 Mon, 24 Jun 2019 14:26:42 +0700 สรุปผลการแข่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 8 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355649 Mon, 24 Jun 2019 14:26:59 +0700 พบปะเด็กและเยาวชน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355609 Mon, 24 Jun 2019 14:27:12 +0700 การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355535 Mon, 24 Jun 2019 14:27:25 +0700 แจ้ง โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355521 Sat, 01 Jun 2019 00:57:14 +0700 ประกาศ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จัดการประกวดการเต้นประกอบเพลง "พลาญชัย COVER DANCE FESTIVAL" ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355499 Mon, 24 Jun 2019 14:28:05 +0700 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355288 Wed, 22 May 2019 14:39:24 +0700 การประชุมคณะกรรมการฝ่ายบริหารจัดการและจัดหาประโยชน์หอโหวด101 ครั้งที่ 1/2562 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355236 Wed, 22 May 2019 14:39:05 +0700 ผลการประกวด Roi Et Boy & Girl 2019 http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355149 Sat, 01 Jun 2019 00:56:43 +0700 การประชุมคณะกรรมการศึกษาของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42355089 Wed, 22 May 2019 14:38:41 +0700 ผลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354990 Wed, 22 May 2019 14:40:15 +0700 การคัดกรองเด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น และExecutive Functions กับ เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้น และแนวทางการช่วยเหลือในบทบาทครู (วันที่ 1) http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354985 Wed, 22 May 2019 14:37:13 +0700 หารือแนวทางการดำเนินงาน"ศิลปินแห่งชาติสัญจร 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด" http://www.ed101mu.com/index.php?mo=3&art=42354979 Wed, 22 May 2019 14:36:54 +0700