หน้าแรก   บุคลากร   ข่าวสารสำนักการศึกษา   ผลงานทางวิชาการ   ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวสารสำนักการศึกษา

ข่าวกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ข่าวสำนักการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/02/2010
ปรับปรุง 28/10/2022
สถิติผู้เข้าชม 1,042,534
Page Views 1,297,430
 
« September 2023»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1

(อ่าน 684/ ตอบ 0)

เมธาวี จีวะสังข์

               


บทคัดย่อ


 


ชื่อเรื่อง            :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต  โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง 


                   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1


ผู้จัดทำ       :  นางเมธาวี  จีวะสังข์


ปีที่ศึกษา   :   2554


                                                                        


                   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาล                     ศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 มีวัตถุประสงค์ในการประเมินโครงการ คือ (1) เพื่อประเมินบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  (2) เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  (3)  เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  (4) เพื่อประเมินผลผลิตที่ได้รับจากการดำเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1          


   กลุ่มประชากรของการประเมินโครงการครั้งนี้ แบ่งตามมิติของการประเมินโครงการ 4 ด้าน  ดังนี้ ด้านที่ 1  การประเมินด้านบริบทของโครงการ และด้านที่ 2 การประเมินด้านปัจจัยนำเข้า  ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 23 คน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง ประจำปีการศึกษา 2554  จำนวน 15 คน   ด้านที่ 3  การประเมินด้านการดำเนินงานตามโครงการ ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารและคณะครู จำนวน 50 คน และด้านที่ 4  การประเมินด้านผลผลิตของโครงการ ประชากร ได้แก่  ครูประจำชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 32 คน  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  จำนวน 1,152  คน และ  ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1,152 คน ใช้เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดของการประเมินโครงการในครั้งนี้  


               การดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลของการประเมินในครั้งนี้ ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามสำหรับการประเมินโครงการ จำนวน 6 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการสำหรับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีค่าความเชื่อมั่น.747  ฉบับที่ 2 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1  ด้านบริบทและด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ สำหรับผู้บริหารและครูผู้รับผิดชอบโครงการ มีค่าความเชื่อมั่น .795 ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านกระบวนการของโครงการสำหรับผู้บริหารและครูผู้สอน มีค่าความเชื่อมั่น.838 ฉบับที่ 4 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาล                   ศาลาแดง  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านผลผลิตของโครงการสำหรับ                      ครูประจำชั้น มีค่าความเชื่อมั่น.786 ฉบับที่ 5 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านผลผลิตของโครงการ สำหรับนักเรียน มีค่าความเชื่อมั่น .812  ฉบับที่ 6 แบบสอบถามเพื่อการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ด้านผลผลิตของโครงการ สำหรับผู้ปกครองนักเรียน มีค่า                 ความเชื่อมั่น .778  ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ประกอบกับการวิเคราะห์เนื้อหา 


   สรุปผลการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ได้ดังนี้


    ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้บริหารและคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประเมินความจำเป็นในการดำเนินโครงการ ความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการ  และความสอดคล้องเหมาะสมของวัตถุประสงค์โครงการ มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


                   ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้บริหารและคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำการประเมินความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรม    งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ บุคลากร และระยะเวลาในการจัดกิจกรรม มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


                   ผลการประเมินด้านกระบวนการดำเนินงานของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ผู้บริหารและคณะครู ทำการประเมินความเหมาะสมของขั้นตอนการดำเนินงานของกิจกรรมตามโครงการ                  มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


                   ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการส่งเสริมคุณธรรมเพื่อพัฒนาชีวิต โรงเรียนอนุบาลศาลาแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ครูประจำชั้น นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน ทำการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียนมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก


 


Webboardแสดงความคิดเห็น
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
รูปภาพ
(นามสกุลไฟล์ควรเป็น [ jpg , jpeg , gif ] และไฟล์ไม่เกิน 3 MB.)
*ชื่อ
*สถานะ  
*อีเมล
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
*รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

 
  
view