หน้าแรก   บุคลากร   ข่าวสารสำนักการศึกษา   ผลงานทางวิชาการ   ติดต่อเรา 

ยินดีต้อนรับ

 

ข่าวสารสำนักการศึกษา

ข่าวกิจกรรมเด็กและเยาวชน

ข่าวสำนักการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ข่าวส่งเสริมวัฒนธรรม

ข่าวการศึกษา

ผลงานทางวิชาการ

 
สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 21/02/2010
ปรับปรุง 28/05/2024
สถิติผู้เข้าชม 1,104,085
Page Views 1,364,068
 
« May 2024»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาครั้งที่ 1/2562

     วันพุธ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น. ดร.นุชากร มาศฉมาดล รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดฝ่ายการศึกษา พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา หัวหน้าฝ่ายกิจการโรงเรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ท.1-ท.8 และพนักงานในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

     โดยในการประชุมครั้งนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด ได้มอบใบประกาศนียบัตร

1. การแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปี 2561

   1.1 เด็กหญิงบุญรดา  ครองศรัทธา

         ได้รับรางวัลเหรียญเงิน คะแนนสูงสุดระดับ 3 ระดับประเทศ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

    โครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

          ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ  วิชาคณิตศาสตร์

              รางวัลชมเชยระดับประเทศ     วิชาวิทยาศาสตร์

ครูผู้ดูแล  คุณครูดาวลอย  พิมพิบาล

   1.2 เด็กหญิงมธุรดา  วงศ์สายเชื้อ

        ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับประเทศ

         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้น ป.5

ครูผู้ดูแล  คุณครูสุธิดา  อาษา

   1.3 เด็กหญิงพอใจ  สรเลขกิตติ

         ได้รับรางวัลชมเชย ระดับประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้น ป.5

ครูผู้ดูแล  คุณครูจิราพร  นิลพันธ์

2. ครูผู้สอนดีเด่น ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ของคุรุสภา ประจำปี 2561

    2.1 นางสาวจิราพร  นิลพันธุ์  ครูผู้สอนดีเด่น

         กลุ่มสาระเรียนรู้ วิทยาศาสตร์

    2.2 นางชญานิศา  ประชาโชติ  ครูผู้สอนดีเด่น

         ระดับ ปฐมวัย

3. การประกวดต่อตัวต่อเสริมทักษะ ระดับปฐมวัย

    3.1 เด็กชายปณิธิ  ศิริกิจ

    3.2 เด็กชายศิวกร  พลพุทธา

    3.3 เด็กหญิงณัฎฐสินี  แสนสำราญใจ

ครูผู้ดูแล  คุณครูบุญฑริกา  เผ่าภูธร

4. การประกวดวาดภาพระบายสี ระดับปฐมวัย

    4.1 เด็กหญิงอัจฉราพร  สีสวา

    4.2 เด็กหญิงจุฑาภาส์  กล่อมมิตร

ครูผู้ดูแล  คุณครูพัชราภรณ์  พันธุโพธิ์

5. การประกวดทายซิเสียงอะไรเอ่ย  ระดับปฐมวัย

    5.1 เด็กชายณภัฏ  ภูมิศรี

    5.2 เด็กหญิงกฤชอร  บุญพันธ์

ครูผู้ดูแล  คุณครูยุพาวดี  ญาณสาร และคุณครูลักขณา  ลามี

6. การแข่งขันคัดลายมือภาษาไทย ระดับปรถมศึกษา ป. 4-ป.6

    เด็กหญิงปภานัน  คำแข

ครูผู้ดูแล  คุณครูวรัญญา  สวัสดิ์แวงควง

7. การแข่งขันโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้น ป. 4-ป.6

    7.1 เด็กหญิงพัณณิตา  จรูญเพ็ญ

    7.2 เด็กหญิงชัญญา  ชูศรีเสริม

    7.3 เด็กหญิงธนัชญา  ไตรทรัพย์

ครูผู้ดูแล  คุณครูศุภาวารี  วงศ์พรหม และคุณครูกาญจนาวัฒน์  ธีระเผ่าพงษ์

8. การแข่งขันละครภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)

    8.1 เด็กชายเศรษฐพิชญ์  วรรณพานิชย์

    8.2 เด็กชายรัชวิน  อุ่นเจริญ

    8.3 เด็กชายณัทฐปนนท์  ทาวังลาด

    8.4 เด็กชายนวพรรษ  ศรีสัมพันธ์

    8.5 เด็กชายสหรัฐ  จันทร์เรียง

    8.6 เด็กหญิงทิมพิกา  พุ่มเพ็ง 

    8.7 เด็กหญิงธัญชนก  เวียงสมุทร

    8.8 เด็กหญิงปณชนก  เสนาวุฒิ

    8.9 เด็กหญิงพลอยไพลิน  พงษ์เกษม

    8.10 เด็กหญิงพิชชานันท์  ภักดีวุธ

    8.11 เด็กหญิงพิมวิพา  สาลี

    8.12 เด็กหญิงศศิวิมล  ทิพย์เหลือง

ครูผู้ดูแล  คุณครูสุธิดา  อาษา และคุณครูวรัญญา  วงศ์สดุดี

9. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประกอบจินตลีลา

    9.1 เด็กหญิงอริชา  จันทร์สำราญ

    9.2 เด็กหญิงณิชาภัทร  บุตรพรมมา

    9.3 เด็กหญิงพัชราภรณ์  จอมคำสิงห์

    9.4 เด็กหญิงกมลชนก  สืบสำราญ

    9.5 เด็กหญิงจีระนันต์  ลอยครบุรี

    9.6 เด็กหญิงกีริน  ไสยสมบัติ

    9.7 เด็กหญิงบุญณิสา  สาโรจน์

    9.8 เด็กหญิงกุลภากร  เสาจนะ

    9.9 เด็กหญิงฐิติกานต์  สิงสุราช

ครูผู้ดูแล  คุณครูดอกไม้  ไตรทรัพย์ และคุณครูสิทธิพงษ์  วินทะไชย

10. การแข่งขันประกวดสื่อครู ปฐมวัย

      คุณครูชญานิศา  ประชาโชติ

 
  
view